OIF là gì? Nghĩa của từ oif

OIF là gì?

OIF“Operation Iraqi Freedom” trong tiếng Anh.

OIF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OIF“Operation Iraqi Freedom”.

Operation Iraqi Freedom: Chiến dịch Tự do Iraq.

Giải thích ý nghĩa của OIF

OIF có nghĩa “Operation Iraqi Freedom”, dịch sang tiếng Việt là “Chiến dịch Tự do Iraq”.