OISP là gì? Nghĩa của từ oisp

OISP là gì?

OISP“Oxford Institute of Social Policy” trong tiếng Anh.

OISP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OISP“Oxford Institute of Social Policy”.

Oxford Institute of Social Policy: Viện Chính sách xã hội Oxford.

Một số kiểu OISP viết tắt khác:

Office of Information Security and Privacy: Văn phòng Bảo mật và Quyền riêng tư Thông tin.

Giải thích ý nghĩa của OISP

OISP có nghĩa “Oxford Institute of Social Policy”, dịch sang tiếng Việt là “Viện Chính sách xã hội Oxford”.