OK là gì? Nghĩa của từ ok

OK là gì?

OK“Oklahoma” trong tiếng Anh.

OK là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OK“Oklahoma”.

Oklahoma: Oklahoma.
ký hiệu bưu chính.

Một số kiểu OK viết tắt khác:

Oll korrect: Oll korrect.
sự thay đổi đáng kể của "tất cả đều đúng", 1839.

Giải thích ý nghĩa của OK

OK có nghĩa “Oklahoma”, dịch sang tiếng Việt là “Oklahoma”.