OKC là gì? Nghĩa của từ okc

OKC là gì?

OKC“Oklahoma City” trong tiếng Anh.

OKC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OKC“Oklahoma City”.

Oklahoma City: Thành phố Oklahoma.

Giải thích ý nghĩa của OKC

OKC có nghĩa “Oklahoma City”, dịch sang tiếng Việt là “Thành phố Oklahoma”.