OLAP là gì? Nghĩa của từ olap

OLAP là gì?

OLAP“Online analytical processing” trong tiếng Anh.

OLAP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OLAP“Online analytical processing”.

Online analytical processing: Xử lý phân tích trực tuyến.

Một số kiểu OLAP viết tắt khác:

Ontario Legal Aid Plan: Kế hoạch trợ giúp pháp lý Ontario.

Giải thích ý nghĩa của OLAP

OLAP có nghĩa “Online analytical processing”, dịch sang tiếng Việt là “Xử lý phân tích trực tuyến”.