OLE là gì? Nghĩa của từ ole

OLE là gì?

OLE“Object Linking and Embedding” trong tiếng Anh.

OLE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OLE“Object Linking and Embedding”.

Object Linking and Embedding: Liên kết và Nhúng đối tượng.

Một số kiểu OLE viết tắt khác:

Oil of Lemon Eucalyptus: Dầu bạch đàn chanh.

Office of Law Enforcement: Văn phòng thực thi pháp luật.

Overall Labor Effectiveness: Hiệu quả lao động tổng thể.

Overhead Line Equipment: Thiết bị đường dây trên không.

Overhead Line Electrification: Điện khí hóa đường dây trên không.

On Location Experiences: Về trải nghiệm vị trí.

Order of the Lily and the Eagle: Thứ tự của hoa huệ và đại bàng.

One Life Experience: Trải nghiệm một đời.

Giải thích ý nghĩa của OLE

OLE có nghĩa “Object Linking and Embedding”, dịch sang tiếng Việt là “Liên kết và Nhúng đối tượng”.