OLED là gì? Nghĩa của từ oled

OLED là gì?

OLED“Organic Light-Emitting Diode” trong tiếng Anh.

OLED là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OLED“Organic Light-Emitting Diode”.

Organic Light-Emitting Diode: Diode phát sáng hữu cơ.

Giải thích ý nghĩa của OLED

OLED có nghĩa “Organic Light-Emitting Diode”, dịch sang tiếng Việt là “Diode phát sáng hữu cơ”.