OLI là gì? Nghĩa của từ oli

OLI là gì?

OLI“Online Learning Infrastructure” trong tiếng Anh.

OLI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OLI“Online Learning Infrastructure”.

Online Learning Infrastructure: Cơ sở hạ tầng học tập trực tuyến.

Một số kiểu OLI viết tắt khác:

Operational Land Imager: Hình ảnh đất hoạt động.

Open Learning Institute: Viện học tập mở.

Omnipresent Laser Interceptor: Máy đánh chặn Laser toàn diện.

Online Labour Index: Chỉ số lao động trực tuyến.

Operation Lifesaver: Hoạt động cứu sinh.

Open Landscapes Institute: Viện cảnh quan mở.

Our Lady Immaculate: Đức Mẹ Vô nhiễm.

On-Line Inspection: Kiểm tra trực tuyến.

Giải thích ý nghĩa của OLI

OLI có nghĩa “Online Learning Infrastructure”, dịch sang tiếng Việt là “Cơ sở hạ tầng học tập trực tuyến”.