OLM là gì? Nghĩa của từ olm

OLM là gì?

OLM“Online Math” trong tiếng Anh.

OLM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OLM“Online Math”.

Online Math: Môn toán trực tuyến.

Một số kiểu OLM viết tắt khác:

Ordained Local Minister: Thừa tác viên địa phương được phong.

Optical Light Microscope: Kính hiển vi ánh sáng quang học.

Ocular Larva Migrans: Ấu trùng di trú ở mắt.

Giải thích ý nghĩa của OLM

OLM có nghĩa “Online Math”, dịch sang tiếng Việt là “Môn toán trực tuyến”.