OMFG là gì? Nghĩa của từ omfg

OMFG là gì?

OMFG“Oh My Fucking God” trong tiếng Anh.

OMFG là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OMFG“Oh My Fucking God”.

Oh My Fucking God: Ôi chúa tôi chết tiệt.

Giải thích ý nghĩa của OMFG

OMFG có nghĩa “Oh My Fucking God”, dịch sang tiếng Việt là “Ôi chúa tôi chết tiệt”.