OMG là gì? Nghĩa của từ omg

OMG là gì?

OMG“Oh My God” trong tiếng Anh.

OMG là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OMG“Oh My God”.

Oh My God: Ôi chúa ơi.

Một số kiểu OMG viết tắt khác:

Oh My Gosh: Ôi trời ơi.

Giải thích ý nghĩa của OMG

OMG có nghĩa “Oh My God”, dịch sang tiếng Việt là “Ôi chúa ơi”.