OMGW là gì? Nghĩa của từ omgw

OMGW là gì?

OMGW“Oh My Gosh it's Windy” trong tiếng Anh.

OMGW là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OMGW“Oh My Gosh it's Windy”.

Oh My Gosh it's Windy: Ôi trời ơi, gió lộng.

Giải thích ý nghĩa của OMGW

OMGW có nghĩa “Oh My Gosh it's Windy”, dịch sang tiếng Việt là “Ôi trời ơi, gió lộng”.