OML là gì? Nghĩa của từ oml

OML là gì?

OML“Oh My Lord” trong tiếng Anh.

OML là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OML“Oh My Lord”.

Oh My Lord: Ôi chúa tôi.
Cách viết dùng để biểu hiện sự cảm thán của con người, nó có nghĩa gần gần giống với câu nói "Oh My God".

Một số kiểu OML viết tắt khác:

Outline Markup Language: Ngôn ngữ đánh dấu phác thảo.
Tên của định dạng XML được sử dụng trong các bản phác thảo (outlines).

Old Main Line: Đường chính cũ.

Order of Merit List: Danh sách bằng khen.

Outer Mold Line: Đường khuôn bên ngoài.

Giải thích ý nghĩa của OML

OML có nghĩa “Oh My Lord”, dịch sang tiếng Việt là “Ôi chúa tôi”.