OMNCS là gì? Nghĩa của từ omncs

OMNCS là gì?

OMNCS“U.S. Office of the Manager for the National Communications System” trong tiếng Anh.

OMNCS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OMNCS“U.S. Office of the Manager for the National Communications System”.

U.S. Office of the Manager for the National Communications System: Văn phòng Giám đốc Hệ thống Truyền thông Quốc gia Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của OMNCS

OMNCS có nghĩa “U.S. Office of the Manager for the National Communications System”, dịch sang tiếng Việt là “Văn phòng Giám đốc Hệ thống Truyền thông Quốc gia Hoa Kỳ”.