OMV là gì? Nghĩa của từ omv

OMV là gì?

OMV“Outer Membrane Vesicle” trong tiếng Anh.

OMV là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OMV“Outer Membrane Vesicle”.

Outer Membrane Vesicle: Túi màng ngoài.

Một số kiểu OMV viết tắt khác:

Orbital Maneuvering Vehicle: Phương tiện cơ động quỹ đạo.

Giải thích ý nghĩa của OMV

OMV có nghĩa “Outer Membrane Vesicle”, dịch sang tiếng Việt là “Túi màng ngoài”.