ONERA là gì? Nghĩa của từ onera

ONERA là gì?

ONERA“Office national d'études et de recherches aérospatiales” trong tiếng Anh.

ONERA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ONERA“Office national d'études et de recherches aérospatiales”.

Office national d'études et de recherches aérospatiales: Office national d'études et de recherches aérospatiales.
tiếng Pháp, "Trung tâm Nghiên cứu Hàng không và Vũ trụ".

Giải thích ý nghĩa của ONERA

ONERA có nghĩa “Office national d'études et de recherches aérospatiales”, dịch sang tiếng Việt là “Office national d'études et de recherches aérospatiales”.