ONH là gì? Nghĩa của từ onh

ONH là gì?

ONH“Óglaigh na hÉireann” trong tiếng Anh.

ONH là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ONH“Óglaigh na hÉireann”.

Óglaigh na hÉireann: Óglaigh na hÉireann.
thành ngữ Ailen cho "những người lính Ailen".

Giải thích ý nghĩa của ONH

ONH có nghĩa “Óglaigh na hÉireann”, dịch sang tiếng Việt là “Óglaigh na hÉireann”.