OO là gì? Nghĩa của từ oo

OO là gì?

OO“Object Oriented” trong tiếng Anh.

OO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OO“Object Oriented”.

Object Oriented: Hướng đối tượng.

Một số kiểu OO viết tắt khác:

Over & Out: Qua khỏi.

Giải thích ý nghĩa của OO

OO có nghĩa “Object Oriented”, dịch sang tiếng Việt là “Hướng đối tượng”.