OOAD là gì? Nghĩa của từ ooad

OOAD là gì?

OOAD“Object Oriented Analysis and Design” trong tiếng Anh.

OOAD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OOAD“Object Oriented Analysis and Design”.

Object Oriented Analysis and Design: Phân tích và thiết kế hướng đối tượng.

Giải thích ý nghĩa của OOAD

OOAD có nghĩa “Object Oriented Analysis and Design”, dịch sang tiếng Việt là “Phân tích và thiết kế hướng đối tượng”.