OOBE là gì? Nghĩa của từ oobe

OOBE là gì?

OOBE“Out-of-body experience” trong tiếng Anh.

OOBE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OOBE“Out-of-body experience”.

Out-of-body experience: Ngoài kinh nghiệm của.

Giải thích ý nghĩa của OOBE

OOBE có nghĩa “Out-of-body experience”, dịch sang tiếng Việt là “Ngoài kinh nghiệm của”.