OOF là gì? Nghĩa của từ oof

OOF là gì?

OOF“Other Official Flows” trong tiếng Anh.

OOF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OOF“Other Official Flows”.

Other Official Flows: Các luồng chính thức khác.

Một số kiểu OOF viết tắt khác:

ONAP Optimization Framework: Khung tối ưu hóa ONAP.

Object-Oriented Feminism: Chủ nghĩa nữ quyền hướng đối tượng.

Giải thích ý nghĩa của OOF

OOF có nghĩa “Other Official Flows”, dịch sang tiếng Việt là “Các luồng chính thức khác”.