OOO là gì? Nghĩa của từ ooo

OOO là gì?

OOO“Out Of the Office” trong tiếng Anh.

OOO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OOO“Out Of the Office”.

Out Of the Office: Không có mặt tại văn phòng.

Giải thích ý nghĩa của OOO

OOO có nghĩa “Out Of the Office”, dịch sang tiếng Việt là “Không có mặt tại văn phòng”.