OOP là gì? Nghĩa của từ oop

OOP là gì?

OOP“Object-Oriented Programming” trong tiếng Anh.

OOP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OOP“Object-Oriented Programming”.

Object-Oriented Programming: Lập trình hướng đối tượng.

Một số kiểu OOP viết tắt khác:

Out Of Print: Ra khỏi bản in.

Giải thích ý nghĩa của OOP

OOP có nghĩa “Object-Oriented Programming”, dịch sang tiếng Việt là “Lập trình hướng đối tượng”.