OOPS là gì? Nghĩa của từ oops

OOPS là gì?

OOPS“Out Of Phase Stereo” trong tiếng Anh.

OOPS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OOPS“Out Of Phase Stereo”.

Out Of Phase Stereo: Âm thanh nổi ngoài pha.

Một số kiểu OOPS viết tắt khác:

Opponent On-base Plus Slugging: Đối thủ trên cơ sở cộng với Slugging.

Open Courseware Prototype System: Hệ thống nguyên mẫu học liệu mở.

Out Of Pocket Spending: Chi tiêu ngoài túi.

Out-of-pocket payments: Thanh toán tiền túi.
OOPs.

Giải thích ý nghĩa của OOPS

OOPS có nghĩa “Out Of Phase Stereo”, dịch sang tiếng Việt là “Âm thanh nổi ngoài pha”.