OOTW là gì? Nghĩa của từ ootw

OOTW là gì?

OOTW“Operations Other Than War” trong tiếng Anh.

OOTW là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OOTW“Operations Other Than War”.

Operations Other Than War: Các hoạt động khác ngoài chiến tranh.

Giải thích ý nghĩa của OOTW

OOTW có nghĩa “Operations Other Than War”, dịch sang tiếng Việt là “Các hoạt động khác ngoài chiến tranh”.