OPAC là gì? Nghĩa của từ opac

OPAC là gì?

OPAC“Online Public Access Catalogue” trong tiếng Anh.

OPAC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OPAC“Online Public Access Catalogue”.

Online Public Access Catalogue: Danh mục Truy cập Công cộng Trực tuyến.

Một số kiểu OPAC viết tắt khác:

Optional Protocol on the Involvement of Children in Armed Conflict: Nghị định thư tùy chọn về sự tham gia của trẻ em trong xung đột vũ trang.

Giải thích ý nghĩa của OPAC

OPAC có nghĩa “Online Public Access Catalogue”, dịch sang tiếng Việt là “Danh mục Truy cập Công cộng Trực tuyến”.