OPCON là gì? Nghĩa của từ opcon

OPCON là gì?

OPCON“Operational control” trong tiếng Anh.

OPCON là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OPCON“Operational control”.

Operational control: Kiểm soát hoạt động.

Giải thích ý nghĩa của OPCON

OPCON có nghĩa “Operational control”, dịch sang tiếng Việt là “Kiểm soát hoạt động”.