OPFOR là gì? Nghĩa của từ opfor

OPFOR là gì?

OPFOR“Opposing force” trong tiếng Anh.

OPFOR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OPFOR“Opposing force”.

Opposing force: Lực lượng đối lập.

Giải thích ý nghĩa của OPFOR

OPFOR có nghĩa “Opposing force”, dịch sang tiếng Việt là “Lực lượng đối lập”.