OPI là gì? Nghĩa của từ opi

OPI là gì?

OPI“Office of Primary Interest” trong tiếng Anh.

OPI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OPI“Office of Primary Interest”.

Office of Primary Interest: Văn phòng Quyền lợi Chính.

Một số kiểu OPI viết tắt khác:

Open Prepress Interface: Mở giao diện Prepress.

Giải thích ý nghĩa của OPI

OPI có nghĩa “Office of Primary Interest”, dịch sang tiếng Việt là “Văn phòng Quyền lợi Chính”.