OPLAN là gì? Nghĩa của từ oplan

OPLAN là gì?

OPLAN“Operation plan” trong tiếng Anh.

OPLAN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OPLAN“Operation plan”.

Operation plan: Kế hoạch hoạt động.
cũng OpPlan.

Giải thích ý nghĩa của OPLAN

OPLAN có nghĩa “Operation plan”, dịch sang tiếng Việt là “Kế hoạch hoạt động”.