OPORD là gì? Nghĩa của từ opord

OPORD là gì?

OPORD“Operation order” trong tiếng Anh.

OPORD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OPORD“Operation order”.

Operation order: Lệnh hoạt động.

Giải thích ý nghĩa của OPORD

OPORD có nghĩa “Operation order”, dịch sang tiếng Việt là “Lệnh hoạt động”.