OPP là gì? Nghĩa của từ opp

OPP là gì?

OPP“Ontario Provincial Police” trong tiếng Anh.

OPP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OPP“Ontario Provincial Police”.

Ontario Provincial Police: Cảnh sát tỉnh Ontario.

Một số kiểu OPP viết tắt khác:

Operational Planning Process: Quy trình lập kế hoạch hoạt động.

Giải thích ý nghĩa của OPP

OPP có nghĩa “Ontario Provincial Police”, dịch sang tiếng Việt là “Cảnh sát tỉnh Ontario”.