OPS là gì? Nghĩa của từ ops

OPS là gì?

OPS“On-base plus slugging” trong tiếng Anh.

OPS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OPS“On-base plus slugging”.

On-base plus slugging: Trên cơ sở cộng với slugging.
thống kê bóng chày.

Một số kiểu OPS viết tắt khác:

Operations: Hoạt động.

Giải thích ý nghĩa của OPS

OPS có nghĩa “On-base plus slugging”, dịch sang tiếng Việt là “Trên cơ sở cộng với slugging”.