OPTAR là gì? Nghĩa của từ optar

OPTAR là gì?

OPTAR“Operational target” trong tiếng Anh.

OPTAR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OPTAR“Operational target”.

Operational target: Mục tiêu hoạt động.

Giải thích ý nghĩa của OPTAR

OPTAR có nghĩa “Operational target”, dịch sang tiếng Việt là “Mục tiêu hoạt động”.