ORAU là gì? Nghĩa của từ orau

ORAU là gì?

ORAU“Oak Ridge Associated Universities” trong tiếng Anh.

ORAU là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ORAU“Oak Ridge Associated Universities”.

Oak Ridge Associated Universities: Các trường đại học liên kết Oak Ridge.

Giải thích ý nghĩa của ORAU

ORAU có nghĩa “Oak Ridge Associated Universities”, dịch sang tiếng Việt là “Các trường đại học liên kết Oak Ridge”.