ORBAT là gì? Nghĩa của từ orbat

ORBAT là gì?

ORBAT“Order of Battle” trong tiếng Anh.

ORBAT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ORBAT“Order of Battle”.

Order of Battle: Thứ tự trận chiến.

Giải thích ý nghĩa của ORBAT

ORBAT có nghĩa “Order of Battle”, dịch sang tiếng Việt là “Thứ tự trận chiến”.