ORISE là gì? Nghĩa của từ orise

ORISE là gì?

ORISE“Oak Ridge Institute for Science and Education” trong tiếng Anh.

ORISE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ORISE“Oak Ridge Institute for Science and Education”.

Oak Ridge Institute for Science and Education: Viện Khoa học và Giáo dục Oak Ridge.

Giải thích ý nghĩa của ORISE

ORISE có nghĩa “Oak Ridge Institute for Science and Education”, dịch sang tiếng Việt là “Viện Khoa học và Giáo dục Oak Ridge”.