ORNL là gì? Nghĩa của từ ornl

ORNL là gì?

ORNL“Oak Ridge National Laboratory” trong tiếng Anh.

ORNL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ORNL“Oak Ridge National Laboratory”.

Oak Ridge National Laboratory: Phòng thí nghiệm quốc gia Oak Ridge.

Giải thích ý nghĩa của ORNL

ORNL có nghĩa “Oak Ridge National Laboratory”, dịch sang tiếng Việt là “Phòng thí nghiệm quốc gia Oak Ridge”.