OSA là gì? Nghĩa của từ osa

OSA là gì?

OSA“Order of St. Augustine” trong tiếng Anh.

OSA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OSA“Order of St. Augustine”.

Order of St. Augustine: Lệnh của Thánh Augustinô.

Giải thích ý nghĩa của OSA

OSA có nghĩa “Order of St. Augustine”, dịch sang tiếng Việt là “Lệnh của Thánh Augustinô”.