OSD là gì? Nghĩa của từ osd

OSD là gì?

OSD“U.S. Office of the Secretary of Defense” trong tiếng Anh.

OSD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OSD“U.S. Office of the Secretary of Defense”.

U.S. Office of the Secretary of Defense: Văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ.

Một số kiểu OSD viết tắt khác:

On-screen Display: Hiển thị trên màn hình.

Giải thích ý nghĩa của OSD

OSD có nghĩa “U.S. Office of the Secretary of Defense”, dịch sang tiếng Việt là “Văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ”.