OSE là gì? Nghĩa của từ ose

OSE là gì?

OSE“Own Separate Entrance” trong tiếng Anh.

OSE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OSE“Own Separate Entrance”.

Own Separate Entrance: Lối vào Riêng biệt.

Giải thích ý nghĩa của OSE

OSE có nghĩa “Own Separate Entrance”, dịch sang tiếng Việt là “Lối vào Riêng biệt”.