OSERS là gì? Nghĩa của từ osers

OSERS là gì?

OSERS“U.S. Department of Education Office of Special Education and Rehabilitative Services” trong tiếng Anh.

OSERS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OSERS“U.S. Department of Education Office of Special Education and Rehabilitative Services”.

U.S. Department of Education Office of Special Education and Rehabilitative Services: Bộ Giáo dục Hoa Kỳ Văn phòng Giáo dục Đặc biệt và Dịch vụ Phục hồi.

Giải thích ý nghĩa của OSERS

OSERS có nghĩa “U.S. Department of Education Office of Special Education and Rehabilitative Services”, dịch sang tiếng Việt là “Bộ Giáo dục Hoa Kỳ Văn phòng Giáo dục Đặc biệt và Dịch vụ Phục hồi”.