OSFM là gì? Nghĩa của từ osfm

OSFM là gì?

OSFM“Office of the State Fire Marshal” trong tiếng Anh.

OSFM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OSFM“Office of the State Fire Marshal”.

Office of the State Fire Marshal: Văn phòng cảnh sát cứu hỏa nhà nước.

Một số kiểu OSFM viết tắt khác:

Office of the Illinois State Fire Marshal: Văn phòng cảnh sát cứu hỏa bang Illinois.

Oregon State Fire Marshal: Thống chế cứu hỏa bang Oregon.

Giải thích ý nghĩa của OSFM

OSFM có nghĩa “Office of the State Fire Marshal”, dịch sang tiếng Việt là “Văn phòng cảnh sát cứu hỏa nhà nước”.