OSI là gì? Nghĩa của từ osi

OSI là gì?

OSI“Office of Strategic Influence” trong tiếng Anh.

OSI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OSI“Office of Strategic Influence”.

Office of Strategic Influence: Văn phòng Ảnh hưởng Chiến lược.

Một số kiểu OSI viết tắt khác:

Ontario Swine Improvement: Cải tiến lợn Ontario.

Open Source Initiative: Sáng kiến ​​Nguồn mở.

Open Systems Interconnection: Kết nối hệ thống mở.

Giải thích ý nghĩa của OSI

OSI có nghĩa “Office of Strategic Influence”, dịch sang tiếng Việt là “Văn phòng Ảnh hưởng Chiến lược”.