OSINT là gì? Nghĩa của từ osint

OSINT là gì?

OSINT“Open-source intelligence” trong tiếng Anh.

OSINT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OSINT“Open-source intelligence”.

Open-source intelligence: Trí thông minh nguồn mở.

Giải thích ý nghĩa của OSINT

OSINT có nghĩa “Open-source intelligence”, dịch sang tiếng Việt là “Trí thông minh nguồn mở”.