OTAC là gì? Nghĩa của từ otac

OTAC là gì?

OTAC“Orthodontic Technicians Association Conference” trong tiếng Anh.

OTAC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OTAC“Orthodontic Technicians Association Conference”.

Orthodontic Technicians Association Conference: Hội nghị Hiệp hội Kỹ thuật viên Chỉnh nha.

Một số kiểu OTAC viết tắt khác:

Orthodontic Technicians Association Council: Hội đồng Hiệp hội Kỹ thuật viên Chỉnh nha.

Giải thích ý nghĩa của OTAC

OTAC có nghĩa “Orthodontic Technicians Association Conference”, dịch sang tiếng Việt là “Hội nghị Hiệp hội Kỹ thuật viên Chỉnh nha”.