OTC là gì? Nghĩa của từ otc

OTC là gì?

OTC“Over-The-Counter” trong tiếng Anh.

OTC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OTC“Over-The-Counter”.

Over-The-Counter: Vượt quá số dược liệu.

Giải thích ý nghĩa của OTC

OTC có nghĩa “Over-The-Counter”, dịch sang tiếng Việt là “Vượt quá số dược liệu”.