OTD là gì? Nghĩa của từ otd

OTD là gì?

OTD“Off The Derech” trong tiếng Anh.

OTD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OTD“Off The Derech”.

Off The Derech: Ra khỏi con đường.
Ám chỉ một người Do Thái Chính thống giáo đã ngừng thực hành các nguyên lý đức tin của mình (derech-derekh-con đường).

Một số kiểu OTD viết tắt khác:

Out The Door: Ra khỏi cửa.

On This Day: Vào ngày này.

On The Door: Trên cửa.

Operational Technology Division: Bộ phận công nghệ hoạt động.

Overseas Trained Doctors: Bác sĩ được đào tạo ở nước ngoài.

Optical Transient Detector: Máy dò chuyển tiếp quang học.

Occupational Therapy Doctorate: Tiến sĩ trị liệu nghề nghiệp.

Orthogonal Transmit Diversity: Đa dạng truyền trực giao.

Giải thích ý nghĩa của OTD

OTD có nghĩa “Off The Derech”, dịch sang tiếng Việt là “Ra khỏi con đường”.