OTEA là gì? Nghĩa của từ otea

OTEA là gì?

OTEA“Operational Test Evaluation Agency” trong tiếng Anh.

OTEA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OTEA“Operational Test Evaluation Agency”.

Operational Test Evaluation Agency: Cơ quan Đánh giá Thử nghiệm Hoạt động.
Quân đội Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của OTEA

OTEA có nghĩa “Operational Test Evaluation Agency”, dịch sang tiếng Việt là “Cơ quan Đánh giá Thử nghiệm Hoạt động”.