OTI là gì? Nghĩa của từ oti

OTI là gì?

OTI“Office of Transition Initiatives” trong tiếng Anh.

OTI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OTI“Office of Transition Initiatives”.

Office of Transition Initiatives: Văn phòng Sáng kiến ​​Chuyển tiếp.
Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của OTI

OTI có nghĩa “Office of Transition Initiatives”, dịch sang tiếng Việt là “Văn phòng Sáng kiến ​​Chuyển tiếp”.